Regulamin serwisu internetowego SuperMonitoring.pl

Spis treści


Artykuł I. Postanowienia ogólne.

1. Serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.supermonitoring.pl prowadzony jest przez Konrada Caban prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SITEIMPULSE Konrad Caban (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Niedźwiedzia 29B, 02-737 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Rymanowska 3, 02-916 Warszawa) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5212118341, REGON 012887347, adres poczty elektronicznej: biuro @ siteimpulse KROPKA com, telefon kontaktowy: +48222662406.

2. Serwis internetowy oraz niniejszy Regulamin skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców, z wyłączeniem konsumentów, oraz do Użytkowników (w przypadku świadczenia Usługi mającej charakter nieodpłatny. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności rodzaje i zakres świadczenia Usług Elektronicznych przez Usługodawcę.

3. Definicje.
Usługodawca – Konrad Caban prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SITEIMPULSE Konrad Caban (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Niedźwiedzia 29B, 02-737 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Rymanowska 3, 02-916 Warszawa) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5212118341, REGON 012887347, adres poczty elektronicznej: biuro @ siteimpulse KROPKA com;

Monitoring – zdalny monitoring dostępności stron internetowych udostępniany przez Usługodawcę na warunkach niniejszego Regulaminu zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną na stronach internetowych Usługodawcy (usługa świadczona drogą elektroniczną);

Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła, co najmniej 18 lat lub posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę;

Usługa - pozostała nieodpłatna działalność Usługodawcy świadczona za pośrednictwem Serwisu;

Klient – podmiot niebędący konsumentem zlecający Usługodawcy świadczenie Monitoringu poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronach internetowych Usługodawcy oraz posiadający pełną zdolność do czynności prawnych w świetle Kodeksu Cywilnego;

Panel – aplikacja internetowa dostępna po zalogowaniu się na stronach internetowych Usługodawcy przy użyciu loginu i hasła, umożliwiająca administrowanie i przeglądanie Monitoringu;

Opłata – wynagrodzenie wnoszone z góry przez Klienta za Monitoring świadczony w ustalonym okresie abonamentowym zgodnie z cennikiem dostępnym na stronach internetowych Usługodawcy.

Okres testowy - przysługujący Klientowi 14-dniowy bezpłatny okres próbny korzystania z Monitoringu.

Okres rozliczeniowy - 1 (jeden) miesiąc lub 1 (jeden) rok kalendarzowy.

Serwis internetowy – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.supermonitoring.pl.

Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu internetowego.

4. Przepisy zawarte w niniejszym Regulaminie określają zakres i warunki korzystania z Monitoringu przez Klienta oraz zasady korzystania z Serwisu w ramach świadczenia innych Usług przez Usługodawcę.

5. Zamawiając Monitoring Klient oświadcza, iż akceptuje w całości niniejszy Regulamin.

6. Użytkownik akceptuje Regulamin Serwisu z chwilą przesłania formularza kontaktowego, rejestracji próbnego konta, użycia darmowych narzędzi udostępnianych w Serwisie, zamieszczenia komentarza w zakładce "Blog" bądź zamówienia otrzymywania powiadomień w związku z działaniem zakładki "Blog".

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie. Klient jest informowany o zmianach w Regulaminie w formie wiadomości email.

8. Do umów zawieranych między Usługodawcą, a Klientem przepisy art. 66[1] § 1-3 Kodeksu Cywilnego nie mają zastosowania.

Artykuł II. Korzystanie z możliwości Serwisu

1. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta bądź Użytkownika. Wystarczające są:
  a) dostęp do Internetu (http),
  b) standardowy system operacyjny,
  c) standardowa przeglądarka internetowa,
  d) posiadanie aktywnego adresu e-mail.

2. Za pośrednictwem Serwisu, Usługodawca świadczy nieodpłatne bądź odpłatne usługi drogą elektroniczną. Podstawową działalnością jest zamówienie i korzystanie z Monitoringu, jako usługi odpłatnej na rzecz Klienta.

3. Pozostałe Usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika przez Usługodawcę to (wszystkie Usługi mają charakter nieodpłatny):
  a) Usługi niewymagające podawania danych osobowych:
    i) Korzystanie z bezpłatnych narzędzi oferowanych przez Usługodawcę, takich jak sprawdzenie szybkości strony, nagłówków HTTP strony/przeglądarki, czy istnienie i indeksowanie linku. Ponadto w bezpłatnych narzędziach istnieje możliwość obliczenia ROI ("zwrot z inwestycji") kampanii internetowej.
    ii) Pobranie kolorowanek dla dzieci.
    iii) Udostępnienie treści oferowanych przez Usługodawcę w podstronach Serwisu.
    iv) Przekierowanie do zewnętrznych stron.
    v) Udostępnienie Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
  b) Usługi wymagające podania danych osobowych:
    i) Możliwość komentowania treści udostępnionych w zakładce "Blog" - wymagane jest podanie:
      I) treści komentarza,
      II) nazwy użytkownika (nie jest obligatoryjnym podawanie własnego imienia i nazwiska w polu),
      III) adresu e-mail.
Usługa umożliwia przesłanie powyższych danych poprzez zaznaczenie checkboxa “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności przez SITEIMPULSE w celu prowadzenia kontaktu związanego z przesłaną powyżej wiadomością. Zgoda jest dobrowolna, choć obligatoryjna dla prowadzenia kontaktu i może zostać odwołana w każdym momencie.”.
    ii) Przesyłanie Newslettera. Otrzymywanie wiadomości dotyczących nowych wpisów w zakładce "Blog" możliwe jest po podaniu adresu e-mail. W przypadku woli rezygnacji z tej Usługi, Użytkownik wybiera opcję “Jeżeli chcesz zrezygnować z powiadomień, możesz to zrobić tutaj” widniejącą jako osobne pole w stopce każdej z wiadomości mailowych kierowanych przez Usługodawcę w ramach wspomnianej usługi.
    iii) Przesyłanie formularza kontaktowego. Podjęcie kontaktu przez elektroniczny formularz, dostępny w Serwisie, możliwe jest po podaniu:
      I) imienia i nazwiska,
      II) adresu e-mail,
      III) treści wiadomości.
Usługa umożliwia przesłanie powyższych danych poprzez zaznaczenie checkboxa "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności przez SITEIMPULSE w celu prowadzenia kontaktu związanego z przesłaną powyżej wiadomością. Zgoda jest dobrowolna, choć obligatoryjna dla prowadzenia kontaktu i może zostać odwołana w każdym momencie.".

Artykuł III. Prawa i obowiązki Klienta.

1. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w trakcie zamawiania Monitoringu oraz aktualizacji tych danych w Panelu.

2. Klient, publikując dane uzyskane dzięki Monitoringowi, ma obowiązek zamieścić informacje o źródle ich pochodzenia.

3. Klient w każdej chwili może zrezygnować z Monitoringu bez prawa zwrotu części Opłaty za niewykorzystany pozostały okres ważności.

4. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5. Klient obowiązany jest do korzystania z Serwisu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Serwisu internetowego lub narazić Usługodawcę na odpowiedzialność karną lub utratę renomy.

Artykuł IV. Prawa i obowiązki Usługodawcy.

1. Usługodawca zobowiązuje się do nieprzerwanego i starannego świadczenia Usług oraz Monitoringu.

2. Usługodawca w ramach prowadzenia Serwisu udostępnia linki do zewnętrznych stron internetowych, jednak nie odpowiada za ich funkcjonowanie, a zasady ich działania można znaleźć w wewnętrznych regulaminach przekierowywanych stron. Użytkownik każdorazowo jest wcześniej informowany na jaką stroną zostanie przekierowany.

3. Usługodawca nie odpowiada za zakłócenia w realizacji Monitoringu spowodowane nieprawidłową konfiguracją Monitoringu przez Klienta lub wynikające bezpośrednio z konstrukcji monitorowanych stron internetowych.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością strony z infrastrukturą techniczną Użytkownika.

5. Usługodawca nie odpowiada za skutki spowodowane ujawnieniem przez Klienta hasła dostępowego do Panelu osobom trzecim.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Monitoringu i zablokowania dostępu do Panelu w przypadku:
  a) podania przez Klienta nieprawdziwych danych w trakcie zamawiania Monitoringu lub później;
  b) skonfigurowania Monitoringu do monitorowania strony internetowej zawierającej treści bezprawne, w tym sprzeczne z normami obyczajowymi;
  c) naruszenia przez Klienta któregokolwiek z punktów niniejszego Regulaminu.

7. Usługodawca ma prawo dokonywać uaktualnień zasobów technologicznych służących do realizacji Usługi i zablokować dostęp do Panelu w soboty w godz. 9:00 – 11:00.

8. Usługodawca ma prawo do zablokowania Monitoringu używanego przez Klienta niezgodnie z jego przeznaczeniem.

9. Usługodawca ma prawo do zmiany cen Monitoringu. Ewentualne zmiany obowiązują od dnia opublikowania nowego cennika na stronach internetowych Usługodawcy. Zmiany cen nie dotyczą Monitoringu, za którą Klient wniósł Opłatę do końca okresu abonamentowego.

10. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, ograniczona jest do wysokości ostatniej Opłaty uiszczonej przez Klienta. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Klienta obejmuje rzeczywiście poniesioną szkodę i nie obejmuje utraconych korzyści Klienta.

11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazania danych w związku z korzystaniem z Serwisu, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

Artykuł V. Zamawianie i świadczenie Monitoringu.

1. Wypełnienie i potwierdzenie przez Klienta formularza zamówienia dostępnego na stronach internetowych Usługodawcy oznacza złożenie zamówienia na Okres testowy. Klient ma możliwość jednokrotnego skorzystania z Okresu testowego.

2. W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta:
  a) adresu e-mail,
  b) imienia i nazwiska,
  c) hasła
oraz zaakceptowanie postanowień Regulaminu oraz Polityki prywatności poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa. Fakultatywnie Klient może zapisać się do usługi Newslettera w trakcie wypełniania formularza zamówienia, zaznaczając stosowny checkbox.

3. Monitoring umożliwia gromadzenie danych na temat dostępności i funkcjonowania wskazanych przez Klienta stron internetowych. Monitoring może być świadczony jedynie na rzecz Klienta.

4. Monitoring zapewnia wysyłanie powiadomień e-mailowych, SMSowych oraz głosowych w przypadku wykrycia niedostępności monitorowanej strony internetowej oraz zakończenia zdarzenia niedostępności.

5. Po upływie Okresu testowego Monitoring zostaje automatycznie zablokowany. Klient może wznowić jego działanie przedłużając ważność na wybrany Okres rozliczeniowy. Płatne przedłużenie Okresu rozliczeniowego zobowiązuje Użytkownika do podania numeru NIP w celu wystawienia faktury VAT.

6. Przedłużenie ważności Monitoringu na pełny Okres rozliczeniowy następuje poprzez złożenie zamówienia na wybrany Okres rozliczeniowy i wymaga dokonania płatności z góry. Z momentem dokonania płatności Klient ma możliwość korzystania z Monitoringu.

7. Usługodawca w ciągu 7 dni wystawi i prześle Klientowi fakturę VAT w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Klienta podany w ramach Monitoringu.

8. Po upływie Okresu rozliczeniowego, w przypadku braku przedłużenia Monitoringu przez Klienta, zostaje on automatycznie zablokowany. Przedłużenie Monitoringu spowoduje automatyczne jej odblokowanie i rozpoczęcie kolejnego Okresu rozliczeniowego jej świadczenia od momentu dokonania płatności on-line.

Artykuł VI. Płatności.

1. Opłata za Monitoring ustalana jest na podstawie cennika obowiązującego w dniu zamawiania Monitoringu lub w dniu przedłużania okresu ważności Monitoringu. Aktualny cennik dostępny jest na stronach internetowych Usługodawcy.

2. Dostępne formy płatności: przelew tradycyjny, szybkie przelewy on-line, karty płatnicze (Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro), portfel PayPal.

3. Płatności on-line dokonywane są za pośrednictwem Paynow.pl (mElements S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa / Blue Media S.A. ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot), Stripe.com (Stripe Payments Europe Limited, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, D02 H210, Irlandia) oraz PayPal.com (PayPal Europe S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulavard Royal, L-2449 Luksemburg).

4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków, Usługodawca dokonuje zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient.

Artykuł VII. Ochrona danych.

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie lub na stronie Serwisu internetowego niezbędnych danych osobowych skutkuje odmową skorzystania z Usługi lub Monitoringu. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Usługi lub Monitoringu oraz przesyłania informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy.

3. Usługodawca zobowiązuje się nie udostępniać danych Klienta bądź Użytkownika osobom trzecim, za wyjątkiem wypadków wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach prawa.

4. Usługodawca ma prawo do opublikowania nazwy, firmy i adresu strony internetowej Klienta na swojej liście referencyjnej, jeżeli Klient nie zgłosi w tej kwestii zastrzeżenia.

5. Dane źródłowe gromadzone w trakcie świadczenia Usługi bądź Monitoringu stanowią informacje poufne i bez pisemnej zgody Klienta lub Użytkownika z zastrzeżeniem zapisów zawartych w punkcie 4 niniejszego artykułu, nie będą ujawniane przez Usługodawcę osobom trzecim.

6. Dane źródłowe gromadzone w trakcie świadczenia Monitoringu mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów analiz dotyczących całego Internetu lub jego wybranej części. Wyniki tych analiz prezentowane będą zawsze w postaci nie pozwalającej na odtworzenie Danych źródłowych.

7. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.

Artykuł VIII. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Monitoringu za pośrednictwem Serwisu internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Serwisu internetowego Klient lub Użytkownik może składać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu internetowego, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro @ siteimpulse KROPKA com lub też pisemnie na adres: ul. Rymanowska 3, 02-916 Warszawa.

2. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zaistnieniu nieprawidłowości, nie później niż w terminie 10 dni. W opisie reklamacji należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych.

Artykuł IX. Postanowienia końcowe.

1. Usługodawca udziela Klientowi, przez okres korzystania z Usługi, bezpłatnej licencji (bez prawa sublicencjonowania) do korzystania z Panelu w celu korzystania z Monitoringu. Prawo własności oraz inne prawa autorskie dotyczące Panelu i Serwisu internetowego stanowią wyłączną własność Usługodawcy. Postanowienia zawarte w niniejszym punkcie stosowane są również do Użytkownika.

2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, Usługodawca, Klient lub Użytkownik zaś zobowiązują się na wniosek którejkolwiek z nich do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny są najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy.

4. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Klientem lub Użytkownikiem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

5. Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji na stronach internetowych Serwisu internetowego Usługodawcy.