Regulamin serwisu internetowego SuperMonitoring.pl

Regulamin serwisu internetowego SuperMonitoring.pl

Spis treści

 

Artykuł I. Postanowienia ogólne.

1. Serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.supermonitoring.pl prowadzony jest przez KONRADA CABAN prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SITEIMPULSE KONRAD CABAN (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Niedźwiedzia 29B, 02-737 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Rymanowska 3, 02-916 Warszawa) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5212118341, REGON 012887347, adres poczty elektronicznej: .

2. Serwis internetowy oraz niniejszy Regulamin skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców, z wyłączeniem konsumentów. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności rodzaje i zakres świadczenia Usług Elektronicznych przez Usługodawcę.

3. Definicje.

Usługodawca – KONRAD CABAN prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SITEIMPULSE KONRAD CABAN (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Niedźwiedzia 29B, 02-737 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Rymanowska 3, 02-916 Warszawa) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5212118341, REGON 012887347, adres poczty elektronicznej: ;

Usługa – zdalny monitoring dostępności stron internetowych udostępniany przez Usługodawcę na warunkach niniejszego Regulaminu zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną na stronach internetowych Usługodawcy (usługa świadczona drogą elektroniczną);

Klient – podmiot niebędący konsumentem zlecający Usługodawcy świadczenie Usługi poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronach internetowych Usługodawcy oraz posiadający pełną zdolność do czynności prawnych w świetle Kodeksu Cywilnego;

Panel – aplikacja internetowa dostępna po zalogowaniu się na stronach internetowych Usługodawcy przy użyciu loginu i hasła, umożliwiająca administrowanie i przeglądanie Usługi;

Opłata – wynagrodzenie wnoszone z góry przez Klienta za Usługę świadczoną w ustalonym okresie abonamentowym zgodnie z cennikiem dostępnym na stronach internetowych Usługodawcy.

Okres testowy - przysługujący Klientowi 14-dniowy bezpłatny okres próbny korzystania z Usługi.

Okres rozliczeniowy - 1(jeden) miesiąc lub 1 (jeden) rok kalendarzowy.

Serwis internetowy – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.supermonitoring.pl.

Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu internetowego.

4. Przepisy zawarte w niniejszym Regulaminie określają zakres i warunki korzystania z Usługi przez Klienta.

5. Zamawiając Usługę Klient oświadcza, iż akceptuje w całości niniejszy Regulamin.

6. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przy rejestracji adres e-mail, informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie.

8. Do umów zawieranych między Usługodawcą, a Klientem przepisy art. 66[1] § 1-3 Kodeksu Cywilnego nie mają zastosowania.

Artykuł II. Sposób realizacji Usługi.

1. Usługa umożliwia gromadzenie danych na temat dostępności wskazanych przez Klienta stron internetowych. Usługa może być świadczona jedynie na rzecz Klienta.

2. Usługa zapewnia wysyłanie powiadomień e-mailowych, SMSowych oraz głosowych w przypadku wykrycia niedostępności monitorowanej strony internetowej oraz zakończenia zdarzenia niedostępności.

3. W czasie realizacji Usługi nie są gromadzone dane podlegające Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).

4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
a) dostęp do Internetu (http)
b) aktualna wersja wybranej przeglądarki internetowej.

Artykuł III. Prawa i obowiązki Klienta.

1. Klient ma prawo do bezpłatnej pomocy korespondencyjnej za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronach internetowych Usługodawcy.

2. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w trakcie zamawiania Usługi oraz aktualizacji tych danych w Panelu.

3. Klient, publikując dane uzyskane dzięki Usłudze, ma obowiązek zamieścić informacje o źródle ich pochodzenia.

4. Klient w każdej chwili może zrezygnować z Usługi bez prawa zwrotu części Opłaty za niewykorzystany pozostały okres ważności Usługi.

5. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

6. Klient obowiązany jest do korzystania z Serwisu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Serwisu internetowego lub narazić Usługodawcę na odpowiedzialność karną lub utratę renomy.

Artykuł IV. Prawa i obowiązki Usługodawcy.

1. Usługodawca zobowiązuje się do nieprzerwanego i starannego świadczenia Usługi, za którą Klient wniósł Opłatę.

2. Usługodawca nie odpowiada za zakłócenia w realizacji Usługi spowodowane nieprawidłową konfiguracją Usługi przez Klienta lub wynikające bezpośrednio z konstrukcji monitorowanych stron internetowych.

3. Usługodawca nie odpowiada za skutki spowodowane ujawnieniem przez Klienta hasła dostępowego do Panelu osobom trzecim.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi i zablokowania dostępu do Panelu w przypadku:
a) podania przez Klienta nieprawdziwych danych w trakcie zamawiania Usługi lub później;
b) skonfigurowania Usługi do monitorowania strony internetowej zawierającej treści bezprawne, w tym sprzeczne z normami obyczajowymi;
c) naruszenia przez Klienta któregokolwiek z punktów niniejszego Regulaminu.

5. Usługodawca ma prawo dokonywać uaktualnień zasobów technologicznych służących do realizacji Usługi i zablokować dostęp do Panelu w soboty w godz. 9:00 – 11:00.

6. Usługodawca ma prawo do zablokowania Usług używanych przez Klienta niezgodnie z ich przeznaczeniem.

7. Usługodawca ma prawo do zmiany cen Usługi. Ewentualne zmiany obowiązują od dnia opublikowania nowego cennika na stronach internetowych Usługodawcy. Zmiany cen nie dotyczą Usługi, za którą Klient wniósł Opłatę do końca okresu abonamentowego.

8. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, ograniczona jest do wysokości ostatniej Opłaty uiszczonej przez Klienta. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Klienta obejmuje rzeczywiście poniesioną szkodę i nie obejmuje utraconych korzyści Klienta.

Artykuł V. Zamawianie i świadczenie Usługi.

1. Wypełnienie i potwierdzenie przez Klienta formularza zamówienia dostępnego na stronach internetowych Usługodawcy oznacza złożenie zamówienia na Okres testowy. Klient ma możliwość jednokrotnego skorzystania z Okresu testowego.

2. Po upływie Okresu testowego Usługa zostaje automatycznie zablokowana. Klient może wznowić jej działanie przedłużając jej ważność na wybrany Okres rozliczeniowy.

3. Przedłużenie ważności Usługi na pełny Okres rozliczeniowy następuje poprzez złożenie zamówienia na wybrany Okres rozliczeniowy Usługi i wymaga dokonania płatności on-line z góry. Z momentem dokonania płatności Klient ma możliwość korzystania z Usługi.

4. Usługodawca w ciągu 7 dni wystawi i prześle Klientowi fakturę VAT w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Klienta podany w ramach Usługi.

5. Po upływie Okresu rozliczeniowego, w przypadku braku przedłużenia Usługi przez Klienta, zostaje ona automatycznie zablokowana. Przedłużenie Usługi spowoduje automatyczne jej odblokowanie i rozpoczęcie kolejnego Okresu rozliczeniowego jej świadczenia od momentu dokonania płatności on-line.

Artykuł VI. Płatności.

1. Opłata za Usługę ustalana jest na podstawie cennika obowiązującego w dniu zamawiania Usługi lub w dniu przedłużania okresu ważności Usługi. Aktualny cennik dostępny jest na stronach internetowych Usługodawcy.

2. Dostępne formy płatności: przelew tradycyjny, szybkie przelewy on-line, karty płatnicze (Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro), portfel PayPal.

3. Płatności on-line dokonywane są za pośrednictwem Paynow.pl (mElements S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa / Blue Media S.A. ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot), Stripe.com (Stripe Payments Europe Limited, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, D02 H210, Irlandia) oraz PayPal.com (PayPal Europe S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulavard Royal, L-2449 Luksemburg).

4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków, Usługodawca dokonuje zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient.

Artykuł VII. Ochrona danych.

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie lub na stronie Serwisu internetowego danych osobowych niezbędnych do korzystania z Usługi skutkuje odmową skorzystania z Usługi. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Usługi oraz przesyłania informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy.

3. Usługodawca zobowiązuje się nie udostępniać danych Klienta osobom trzecim, za wyjątkiem wypadków wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach prawa.

4. Usługodawca ma prawo do opublikowania nazwy, firmy i adresu strony internetowej Klienta na swojej liście referencyjnej, jeżeli Klient nie zgłosi w tej kwestii zastrzeżenia.

5. Dane źródłowe gromadzone w trakcie świadczenia Usługi stanowią informacje poufne i bez pisemnej zgody Klienta z zastrzeżeniem zapisów zawartych w punkcie 5 niniejszego artykułu, nie będą ujawniane przez Usługodawcę osobom trzecim.

6. Dane źródłowe gromadzone w trakcie świadczenia Usługi mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów analiz dotyczących całego Internetu lub jego wybranej części. Wyniki tych analiz prezentowane będą zawsze w postaci nie pozwalającej na odtworzenie Danych źródłowych.

Artykuł VIII. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi za pośrednictwem Serwisu internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Serwisu internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu internetowego, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lub też pisemnie na adres: ul. Rymanowska 3, 02-916 Warszawa.

2. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zaistnieniu nieprawidłowości, nie później niż w terminie 10 dni. W opisie reklamacji należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych.

Artykuł IX. Postanowienia końcowe.

1. Usługodawca udziela Klientowi, przez okres korzystania z Usługi, bezpłatnej licencji (bez prawa sublicencjonowania) do korzystania z Panelu w celu korzystania z Usługi. Prawo własności oraz inne prawa autorskie dotyczące Panelu, Serwis internetowego i Usługi stanowią wyłączną własność Usługodawcy.

2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, Usługodawca oraz Klient zaś zobowiązują się na wniosek którejkolwiek z nich do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny są najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy.

4. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

5. Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji na stronach internetowych Serwisu internetowego Usługodawcy.