Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO www.supermonitoring.pl

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników i Klientów korzystających ze Serwisu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: www.supermonitoring.pl. Dokument określa również zasady stosowania plików Cookies.
2. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny.
3. Administratorem danych osobowych Klientów/Użytkowników Serwisu internetowego, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanym dalej RODO, jest Konrad Caban prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SITEIMPULSE z siedzibą w Warszawie (02-737) przy ulicy Niedźwiedziej 29B, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 5212118341, REGON: 012887347, telefon kontaktowy: +48222662406, poczta elektroniczna: biuro @ siteimpulse KROPKA com.
4. Administrator oświadcza, że dane osobowe Użytkownika/Klienta są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm).
5. Dane osobowe Klientów/Użytkowników korzystających z usług oraz narzędzi udostępnianych w ramach Serwisu Internetowego przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta/Użytkownika, po zapoznaniu się i zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu oraz Regulaminu Serwisu internetowego (w tym celu Klient/Użytkownik zaznacza odpowiednie checkboxy znajdujące się na stronie Serwisu internetowego, kierując się komunikatami, które pojawiają się na stronie Serwisu).
6. Administrator zapewnia, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem i nie są one udostępniane ani sprzedawane osobom trzecim.
7. Użytkownik/Klient ma prawo zwrócić się do Administratora celem uzyskania wyczerpujących informacji, w jaki sposób wykorzystywane są jego dane osobowe. Zawsze w jasny sposób staramy się poinformować o danych, które gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy, jakim celom mają służyć i komu je przekazujemy, jaką zapewniamy ochronę tych danych przy przekazaniu innym podmiotom oraz udzielamy informacji o instytucjach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości.
8. Administrator oświadcza, że w celu zabezpieczenia danych przed dostępem do nich osób nieupoważnionych lub ochroną przed ich nieupoważnionym wykorzystaniem, wszystkie zbierane dane są chronione z użyciem racjonalnych środków technicznych, organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa.
9. Administrator Serwisu internetowego na zasadach określonych w Regulaminie oraz w niniejszym dokumencie posiada wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych Klienta/Użytkownika może być również powierzony innym podmiotom np. za pomocą, których Klient/Użytkownik dokonuje płatności za zakupy w Serwisie internetowym, które gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi Regulaminami i politykami prywatności. Dostęp do danych osobowych Klienta jest udzielany w/w podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni realizację ich usług tak, aby Klient mógł zakupić usługę.
10. Wszystkie słowa i wyrażenia, które występują w niniejszym dokumencie i rozpoczynają się dużą literą (np. Klient, Użytkownik) należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie Serwisu Internetowego, który jest dostępny na stronie internetowej Serwisu.
11. Polityka prywatności ma na celu określenie działań, które są podejmowane przez Administratora w zakresie danych osobowych, które są gromadzone za pośrednictwem Serwisu internetowego oraz powiązanych z serwisem internetowym usług i narzędzi, które są wykorzystywane przez Klientów/ Użytkowników do wykonywania określonych czynności, takich jak: korzystanie z formularza kontaktowego, założenia konta czy też wykonywanie innego rodzaju działań w ramach Serwisu internetowego.

§2 Gromadzenie, pozyskiwanie, zakres i cel zbierania danych osobowych

1. Dane osobowe Klientów Serwisu internetowego są zbierane (lub będą) przy wykorzystaniu następujących funkcjonalności serwisu internetowego: Formularza kontaktowego, zapisu na Newsletter, danych podanych na Koncie Klienta, danych podanych przy dodawaniu komentarzy w zakładce "Blog", danych logowania i danych przy rejestracji.
2. Administrator pozyskuje informacje o Użytkownikach m.in. poprzez gromadzenie logów serwera za pośrednictwem operatora hostingowego.
3. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów/Użytkowników niezbędne do prawidłowej realizacji usług dostępnych w Serwisie internetowym i jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych w ramach Serwisu internetowego danych w następujących celach:
a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO); takimi działaniami są w szczególności:
i. złożenie zamówienia w Serwisie internetowym,
ii. zawarcie i realizacja Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej,
iii. rozwiązywanie problemów technicznych i udostępnianie odpowiednich funkcji;
b) w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług; takimi działaniami są w szczególności:
i. dostosowywanie oferty i doświadczeń Użytkownika, w tym reklam, we właściwościach Serwisu,
ii. monitorowanie aktywności Użytkowników,
iii. przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług,
iv. dokonywania oceny niektórych czynników osobowych Klienta/Użytkownika;
c) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw; takimi działaniami są w szczególności:
i. kontaktowanie się z Użytkownikami, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług i obsługą Użytkowników,
ii. egzekwowania przestrzegania Regulaminu Serwisu internetowego;
d) w celu przesyłania informacji handlowych (np. Newslettera) - podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażana poprzez zaznaczenie stosownego checboxa; Użytkownik ma prawo wycofać zgodę ze skutkiem natychmiastowym, w dowolnym, wybranym przez siebie momencie, poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku znajdującego się w stopce każdego z newsletterów.
4. Administrator jest uprawniony wyłącznie do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w Serwisie internetowym danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów.
5. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane osobowe Użytkowników zgodnie z wyborem konkretnej Usługi:
a) adres poczty elektronicznej (adres e-mail),
b) imię i nazwisko/nazwa użytkownika.
Pobierane dane osobowe w określonych czynnościach zostały sprecyzowane z Regulaminie Serwisu.
6. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów:
a) adres poczty elektronicznej (adres e-mail),
b) imię i nazwisko,
c) nazwę firmy,
d) NIP,
e) adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
f) numer telefonu.
7. Usługodawca oświadcza, iż podanie danych przez Klienta/Użytkownika, w wyżej wskazanym zakresie jest całkowicie dobrowolne i jednocześnie niezbędne do pełnej realizacji przez Usługodawcę usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu internetowego. Zakres wymaganych danych do zawarcia umowy jest wskazany uprzednio na stronie Serwisu internetowego oraz w Regulaminie Serwisu internetowego.
8. Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania oraz filtrowania wiadomości, które są przesyłane poprzez wewnętrzny system wiadomości. W szczególności, gdy wiadomości mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści czy też w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników Serwisu internetowego.
9. Dodatkowo Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Klientów/Użytkowników, np.: adres IP, parametry oprogramowania, parametry sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, a także inne dane, które dotyczą urządzeń oraz korzystania z systemu.
10. W celu dokonania rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Klientów/Użytkowników, poprawy jakości oraz efektywności świadczonych usług przez Serwis internetowy lub inne wymienione podmioty lub w celu udziału w badaniach naukowych, Administrator może udostępniać dane zanonimizowane innym podmiotom, w tym partnerom Serwisu internetowego.
11. Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

W ramach EOG:
W ramach Serwisu, dane Użytkownika są przetwarzane przez podmioty współpracujące z Administratorem, które zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zobowiązane są do przestrzegania analogicznych do zawartych w Polityce wysokich standardów prywatności.
a) IQ PL Sp. z o.o., ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk, KRS: 0000007725, NIP: 5832736211- w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, na którym zainstalowany jest serwis,
b) mElements S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, KRS: 00000590484, NIP: 5223047892 - w celu umożliwienia dokonania płatności elektronicznych za zamówioną usługę,
c) Blue Media S.A., ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, KRS: 0000320590, NIP: PL5851351185 - w celu umożliwienia dokonania płatności elektronicznych za zamówioną usługę,
d) Stripe Payments Europe Limited, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, D02 H210, Irlandia - w celu umożliwienia dokonania płatności elektronicznych za zamówioną usługę,
e) PayPal Europe S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulavard Royal, L-2449 Luksemburg - w celu umożliwienia dokonania płatności elektronicznych za zamówioną usługę,
f) IFIRMA S.A., ul. Grabiszyńska 241 B, 53-234 Wrocław, KRS: 0000281947, NIP: 8981647572 - w celu realizacji usług z zakresu księgowości elektronicznej,
g) Hotjar Ltd. St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta - dostarczający rozwiązanie służące do monitorowania aktywności Użytkownika. Zbierane dane uniemożliwiają identyfikację konkretnej osoby, a więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod linkiem https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/,
h) Reditus Europalaan 100 in Utrect, The Netherlands - w celu umożliwiania wykonywania Usługodawcy dodatkowych czynności Monitoringu. Więcej informacji o standardach prywatności dostępne jest pod linkiem: https://www.getreditus.com/privacy-policy/

Poza EOG: W związku z tym, że niektóre podmioty współpracujące z Administratorem mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako tzw. państwa trzecie. Administrator zapewnia, że dane są przekazywane podmiotom ze Stanów Zjednoczonych, które stosują standardowe klauzule umowne.
a) Google Inc. (adres siedziby głównej: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) - dostarczający rozwiązanie Google Analytics oraz Google AdWords. Więcej informacji o standardach prywatności narzędzi dostępne jest pod linkiem https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/. Ponadto korzystając z poniższego linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout istnieje możliwość wyłączenia aktywności mierzonej przez Google Analytics.
b) Facebook Inc. (adres siedziby głównej: Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA) - dostarczający rozwiązanie Facebook Pixel służące do monitorowania ruchu strony. – Zbierane dane co do zasady uniemożliwiają identyfikację konkretnej osoby, a więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod linkiem https://developers.facebook.com/docs/privacy/
c) Mixpanel, Inc. (405 Howard St., 2nd Floor, San Francisco, CA 94105) - umożliwia przechwytywanie danych o sposobie interakcji Użytkownika z Serwisem. Mixpanel, Inc ma certyfikat EU-US Privacy Shield, dzięki czemu zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych. Więcej informacji dostępne jest pod linkiem: https://mixpanel.com/legal/privacy-policy/.
d) tawk.to inc. (187 East Warm Springs Rd, SB298 Las Vegas, Nevada, USA 89119) - ułatwia kontakt z Użytkownikami w celu obsługi. Więcej informacji o standardach prywatności dostępnych jest pod linkiem: https://www.tawk.to/privacy-policy/.
e) OnboardFlow Ltd. (Kemp House, 160 City Road, London, EC1V 2NX, Wielka Brytania) - monitoruje onboarding zarejestrowanych użytkowników, w szczególności wskaźniki konwersji na sprzedaż. Więcej informacji o standardach prywatności dostępnych jest pod linkiem: https://onboardflow.com/legal/terms/.
Tym samym powyższe firmy gwarantują przestrzeganie analogicznych do Rozporządzenia standardów w zakresie ochrony danych osobowych, a korzystanie przez Administratora z ich technologii przy przetwarzaniu danych osobowych jest zgodne z prawem.
12. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
13. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

§3 Polityka Cookies

1. Administrator zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach Cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Klienta lub Użytkownika. Pliki Cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Administrator wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” (tymczasowe), które są przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta/Użytkownika do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe”, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta/Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta/Użytkownika. Więcej informacji na temat plików cookies można uzyskać na stronie https://www.allaboutcookies.org/.
2. W ramach Serwisu internetowego Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików Cookies:
- „niezbędne”, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu internetowego,
- służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
- „reklamowe”, które umożliwiają dostarczenie treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań Użytkownika,
- „wydajnościowe”, które są wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej Serwisu internetowego przez Użytkowników,
- „funkcjonalne”, które umożliwiają zapamiętanie preferowanych przez Użytkownika funkcjonalności Serwisu internetowego.
3. Administrator usługi wykorzystuje pliki Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych.
4. Pliki Cookies dostosowują i optymalizują Serwis internetowy i jego ofertę dla potrzeb Klientów poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon Serwisu internetowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu internetowego i jego Użytkownikom. Pliki Cookies niezbędne są również do utrzymania sesji Klienta/Użytkownika po opuszczeniu przez niego strony internetowej.
5. Klient w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, w tym całkowicie zablokować lub skasować gromadzenie plików Cookies.
6. Zablokowanie możliwości gromadzenia czy też wprowadzenia innych zmian w ustawieniach dotyczących plików Cookies na urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu internetowego, do czego Klient/Użytkownik jest w pełni uprawniony, ale musi w takiej sytuacji mieć świadomość z ograniczeń funkcjonalności dostępnych na stronie Serwisu internetowego.
7. Klient/Użytkownik, który nie chce wykorzystywania plików Cookies w opisanym powyżej celu w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta używanej przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Klient.
a) W przypadku stosowania Google Chrome, instrukcja znajduje się tutaj – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
b) W przypadku stosowania Mozilla Firefox, instrukcja znajduje się tutaj – https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
c) W przypadku stosowania Safari, instrukcja znajduje się tutaj – https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
d) W przypadku stosowania Microsoft Edge, instrukcja znajduje się tutaj – https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/devtools-guide/debugger/cookies
e) W przypadku stosowania Opera, instrukcja znajduje się tutaj – https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/
8. Administrator może umożliwić gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronie internetowej Serwisu internetowego podmiotom zewnętrznym, np. dostawcom reklam czy też dostawcom rozwiązań analitycznych. Dane, które są zgromadzone w ten sposób podlegają postanowieniem Politykom prywatności, które są opracowane przez te podmioty.
9. Niektóre podmioty zewnętrzne, które działają w ramach Serwisu internetowego mogą umożliwiać Użytkownikom wycofanie zgód na gromadzenie i wykorzystywanie przez nich danych na potrzeby reklam, które bazują na aktywności Klienta. Więcej informacji na ten temat można znaleźć np. na stronie internetowej: https://www.youronlinechoices.com/.

§4 Prawa i obowiązki

1. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Klientów/Użytkowników Serwisu internetowego organom władzy publicznej bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
2. Klient, ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, gromadzonych przez Administratora. Prawo obejmujące możliwość:
a) dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,
b) usunięcia danych,
c) ograniczenia przetwarzania,
d) prawo do przenoszenia danych,
e) prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych,
f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
3. W celu realizacji swoich praw Klient może w każdym czasie przesłać stosowne oświadczenie woli na adres siedziby Administratora danych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. Usunięcie danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania przez Administratora może skutkować całkowitym brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu internetowego, bądź ich poważnym ograniczeniem.
5. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celu realizacji usługi, poprzez zaakceptowanie oświadczeń zawartych w interaktywnych formularzach dostępnych na stronie internetowej Serwisu zaproponowanych przez Administratora, m.in. Formularzu kontaktowym, Formularzu rejestracyjnym czy też w Formularzu zapisu na Newsletter.
6. Klient może również wyrazić zgodę na dodatkowe cele przetwarzania jego danych osobowych, poprzez zaakceptowanie nieobowiązkowych oświadczeń, które są zaproponowane w formularzach dostępnych na stronie Serwisu internetowego.
7. Zgody, które zostały udzielone dobrowolnie przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowej, mogą być w każdej chwili cofnięte na jego wniosek, złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej. Administrator w terminie 48 godzin od otrzymania oświadczenia o cofnięciu zgody, usuwa dane Klienta z bazy kontaktów, która służy do przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną.
8. Administrator zobowiązuje się postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego.

§5 Zmiany Polityki Prywatności

1. Oferta Serwisu internetowego może w przyszłości ulegać rozszerzeniu, co oznacza, że Administrator będzie zobowiązany albo uprawniony do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności.
2. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności, na które może wpłynąć m.in. rozwój technologii internetowej, a także zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
3. O wszelkich zmianach Serwisu będzie informować Klientów w sposób widoczny i zrozumiały. Nowe wersje Polityki Prywatności będą umieszczane na stronie Serwisu internetowego.
4. Każda zmiana Polityki prywatności będzie obowiązywała od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej Serwisu internetowego. Ewentualne zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez okres jednego miesiąca od dnia wprowadzenia zmian w Polityce prywatności.

Warszawa, 9 marca 2023.

Ustawienia prywatności